Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  26.04.2018р. Річний звіт емітента за 2017 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

35985756

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

5. Міжміський код, телефон та факс

0563739787 0563739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81

 

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://pravozahyst.academy.in.ua

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
iнформацiю про органи управлiння акцiонернi товариства не заповнюють;
пункти 2-5 не заповнено, оскiльки емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, не приймав участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного року, часткою у статутному капiталi юридичних осiб, у створеннi яких приймав участь ранiше, станом на 31.12.2017р. не володiє, не призначав корпоративного секретаря, не користується послугами рейтингового агенства;
пункти 6, 10-11, 13, 15, 18-27, 29 не заповнються емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв;
пункт 7 пiдпункт 2 не заповнено, оскiльки посадовi особи акцiями емiтента не володiють;
пункт 12 пiдпункти 2, 3, 4, 5 не заповнено, оскiльки протягом звiтного перiоду облiгацiї, iншi цiннi папери не випускались, похiднi цiннi папери не видавались, акцiї не викупались;
пункт 14 пiдпункт 1 не заповнено, оскiльки на балансi пiдприємства станом на 31 грудня 2017р. основнi засоби вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду придбань i вiдчуджень основних засобiв не вiдбувалось;
пункт 14 пiдпункти 4-5 не заповнено, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
пункт 14 пiдпункт 7: рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному перiодi не приймалось;
пункт 14 пiдпункт 8: рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у звiтному перiодi емiтентом не приймалось;
пункт 31 не заповнено, тому що емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами;
пункт 32 не заповнено, оскiльки не було випуску боргових цiнних паперiв;
пункт 33 не заповнено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй.
Рахунок в iноземнiй валютi не вiдкривався.
В iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не заповнено поле "дата внесення у реєстр", оскiльки у реєстрi акцiонерiв не вказано дату переходу прав власностi на цiннi папери.
Поле "серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" не заповнено, оскiльки ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" отримало виписку з ЄДР, бланк якої не мiстить серiї та номеру.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

24.06.2008

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

8400000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

69.10 Дiяльнiсть у сферi права

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26004000146001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

31.07.2015 р. – 26.05.2016р. – ПАТ "КБ "Транспортер", посада- економiст.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.05.2016 безстроково

9) Опис

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалося.
До компетенцiї Директора вiдноситься: керiвництво роботою Товариства; затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань; подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства; затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу; прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень; внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом; органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства; призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади:
• 03.02.2009 р. – 05.04.2013р. – Акцiонерний комерцiйний банк «БАЗИС», посада- економiст сектору операцiйного супроводження вiддiлу операцiйного супроводження;
• 08.04.2013 р. – 30.07.2015 р. ПАТ «ФБ «Перспектива» (49000, м. Днiпро, вул.Воскресенська, буд. 30) , посада: економiст фiнансового вiддiлу, 31.07.2015р. - 26.05.2016р.- економiст ПАТ "КБ "Транспортер",
з 27.05.2016 р. по теперiшнiй час - економiст вiддiлу обслуговування iнвестицiйних фондiв ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" , з 20.12.2017 р. ТОВ "КУА "Академiя iнвестментс" (основне мiсце роботи), 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Стаж роботи 16 рокiв.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

керiвник вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПрАТ КУА " Академiя Iнвестментс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2016 3 роки

9) Опис

Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради не змiнювався.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
В звiтному перiодi Фiлiпська О.В. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Стаж роботи – 21 рiк.
Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 21.08.2006 р. – 02.06.2011 р. – ЗАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (з 15.04.2010 р. ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс»), посада: керiвник вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу;
03.06.2011 р. по теперiшнiй час ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», посада: начальник фiнансового вiддiлу.
Зараз обiймає посаду начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30 (основне мiсце роботи).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Фiлiпська О.В. не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ор’єва Юлiя Олегiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 27.10.2015р. по 28.12.2017 провiдний фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Протягом звiтного перiоду не змiнювався склад Наглядової ради.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
В звiтному перiодi Ор’єва Ю.О. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Стаж роботи – 14 рокiв.
Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: - 03.07.2006 р. – 23.09.2011 р. - ЗАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз» (з 06.11.2009 р. ПрАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз»), фахiвець вiддiлу депозитарної дiяльностi (з 01.06.2011 р. – начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами);
- 26.09.2011 р. – по 26.10.2015р. ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР», директор, з 27.10.2015р. по 28.12.2017 провiдний фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз», з 28.02.2018 по цей час - ТОВ "Матерiальнi активи - 2", директор, (49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 2) - основне мiсце роботи.
Ор’єва Ю.О. не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ястремський Олег Вiталiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

20.02.2008 - 30.07.2015 - менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3

9) Опис

Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради не змiнювався.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
В звiтному перiодi Ястремський О.В. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи – 26 рокiв.
Член Наглядової Ради Ястремський Олег Вiталiйович протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади:
з 20.02.2008р. по 30.07.2015р. - менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", з 31.07.2015 по теперiшнiй час - фахiвець з органiзацiйної дiяльностi Товарної бiржi "Перспектива-Коммодiтi" (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30).
Ястремський О.В. не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сопунов Сергiй Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1987

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

31.07.2015р. - 31.10.2017 р. iнженер з комп`ютерних систем ПАТ "Хiммет".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 3 роки

9) Опис

Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна Ревiзора.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 14.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Протасовицьким Iгорем Олександровичем заяви про дострокове припинення його повноважень, припинити з 14.04.2017р. повноваження Ревiзора Протасовицького I.О. Перебував на данiй посадi майже 1 рiк (з 19.04.2016р.). 2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв`язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Сопунова Сергiя Володимировича.
Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади:
02.09.2013 р.-30.07.2015 р. iнженера з комп`ютерних систем вiддiлу iнформацiйних технологiй ПАТ "ФБ"Перспектива", 31.07.2015р. - 31.10.2017 р. iнженера з комп`ютерних систем ПАТ "Хiммет".
Станом на 31.12.2017 р. iнформацiя щодо мiсця роботи вiдсутня.
Посадова особа акцiями Товариства не володiєь, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
До повноважень Ревiзора Товариства належить: Ревiзор проводить як черговi (плановi), так i спецiальнi (позаплановi перевiрки); готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
В звiтному перiодi винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував.
Стаж роботи – 4 роки

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Приватне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер"

33516488

49094 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, блок 1

1603000

19.083333

1603000

0

Приватне акцiонерне товариство "Хiммет"

33473408

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул.Старокозацька, буд. 40-Б, блок 1

1405320

16.730000

1405320

0

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

37006207

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська, буд. 30

923800

10.997619

923800

0

Приватне акцiонерне товариство " Бiржова група Перспектива"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська, буд. 30

2159090

25.703452

2159090

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий трейдер"

39845530

49000 Україна Дніпропетровська - м.Днiпро вул. Воскресенська, буд. 30

1406130

16.739642

1406130

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

7497340

89.254048

7497340

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

14.04.2017

Кворум зборів**

70.58

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк
9 питання: Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
10 питання: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
13 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.

Iнших пропозицiй до питань порядку денного не надiйшло. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного здiйснювалось Наглядовою Радою.
1 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Маслєннiкова Олена Олегiвна;
Член лiчильної комiсiї: Чернобровська Каролiна Миколаївна.

2 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Фiлiпську Олену Вiкторiвну, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Ор’єву Юлiю Олегiвну.
3 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк;
2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
4 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
7 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
8 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Сто вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства.
2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
9 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Припинити з 14.04.2017 року повноваження Ревiзора Товариства Протасовицького Iгоря Олександровича.
10 питання.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1.Обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Сопунова Сергiя Володимировича.
2.Ухвалили рiшення про те, що Ревiзор Товариства приймає на себе обов’язки з 18.04.2017 року.
11 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1.Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства на безоплатнiй основi.
2.Уповноважити директора Товариства Подгорну В.В. на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
12 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.
13 питання.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї, що враховує змiну найменування вулицi, на якiй зареєстровано мiсцезнаходження Товариства (з вулицi Ленiна на вулицю Воскресенська) та змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства».
2. Надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї Головi чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Фiлiпськiй Оленi Вiкторiвнi.
3. Надати повноваження щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї Старенко Т.М. та Тарановiй О.Ю., а також на здiйснення iнших заходiв щодо реєстрацiї змiн, що вiдбулись, в органi на який покладено функцiї з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

       

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.06.2010

424/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000082267

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.000

8400000

8400000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу не було, додаткової емiсiї не було. Розмiщення було закрите, мета - формування статутного капiталу.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

8426.4

8419.3

Статутний капітал (тис. грн.)

8400

8400

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

8400

8400

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):
нематерiальнi активи - р.1000, незавершенi капiтальнi iнвестицiї -р. 1005, основнi засоби - р.1010, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р.1030, iншi фiнансовi iнвестицiї - р.1035, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р.1040, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi активiзацiйнi витрати -р.1090 + р.1060.
Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р.1100, векселi одержанi - р.1020, дебiторська заборгованiсть - р. 1125,1130,1135, 1140, 1145,1155, поточнi фiнансовi iнвестицiї - р.1160.
2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 1170
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 1500, 1510, 1515
3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.
- короткостроковi кредити банкiв - р.1600, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р.1610, виданi векселi - р. 1605, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р.1615,
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 1635, з бюджетом - р.1620, зi страхування - р.1625, з оплати працi - р.1630, з учасниками - р.1640, iз внутрiшнiх розрахункiв - р.1645, iншi поточнi зобов'язання - р. 1690.
3.3.Поточнi забезпечення - р.1660.
3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р.1665.
4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2017 року складає 8426,4 тис. грн., статутний капiтал складає 8400 тис. грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

14721.9

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

14721.9

X

X

акцiї пiдприємств

22.12.2017

14721.9

0

30.10.2018

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

14.9

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

14736.8

X

X

Опис:

Зобов’язання за цiнними паперами станом на 31.12.2017р. становлять 14721.9 тис. грн., у тому числi за акцiями пiдприємств14721.9 тис. грн., зобов’язань за сертифiкатами немає., зобов’язань за похiдними цiнними паперами немає, iншi зобов’язання за 2017 рiк становлять 14.9 тис. грн. (до iнших включено кредит. заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 10.5 тис. грн., розрахунки з оплати працi – 1,7 тис. грн., розрахунки зi страхування - 1,4 тис. грн., розрахунки з бюджетом - 1,3 тис.грн.), усього зобов’язань станом на 31.12.2017р. - 14736.8 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

14.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

700000

13605.7

5144.99

Майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги.

21.04.2017

http://pravozahyst.academy.in.ua

Опис:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 14.04.2017р. б/н прийнято рiшення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 13605,7 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 5144,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8400000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 5928300 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення –5928300 шт., «проти» - 0 шт.

2

14.04.2017

Наглядова Рада

10000

13605.7

73.5

Майно або послуги, вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарiв (послуг), цiнних паперiв, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi (перелiк не є виключним).

18.04.2017

pravozahist_inv.proemitent.info

Опис:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2017р. прийнято рiшення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарiв (послуг), цiнних паперiв, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi (перелiк не є виключним). Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 10000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 13605,7 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 73,5%. На засiданнi були присутнi члени Наглядової ради Товариства у складi 3 осiб, що складає 100% присутностi, проголосували «за»


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

14.04.2017

18.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

14.04.2017

18.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.04.2017

12.04.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

06.03.2017

07.03.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

06.02.2017

07.02.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35531560

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01030, м. Київ, вул. Чапаєва (В`ячеслава Липинського), 10

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4082 13.12.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0387
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Товариство складає та подає фiнансову звiтностi у вiдповiдностi з вимогами нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО), а саме згiдно П(С)БО 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», який не передбачає не передбачає додаткових розкритiв iнформацiї щодо статей фiнансової звiтностi, а такої основних облiкових оцiнок.
Короткостроковi цiннi папери Товариства, що включенi до статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан у сумi 19 536,1 тис. грн. i оцiнюються як фiнансовi активи для продажу. Згiдно облiкової полiтики Товариства, для визначення справедливої вартостi таких фiнансових активiв наявних для продажу, що не котируються на активному фондовому ринку, використовується сума, яку Товариство отримало б або заплатило б, щоб припинити договiр на звiтну дату, беручи до уваги стан ринку на даний перiод i кредитоспроможнiсть сторiн.
Джерелом отримання такої iнформацiю для Товариства є сайт www.smida.gov.ua в роздiлi «Iнформацiя щодо вчинених правочинiв поза фондовою бiржою». Товариство облiковує данi фiнансовi iнвестицiї за цiною фактичних оборудок. Для визначення справедливої вартостi даних акцiй станом на 31.12.2017 року, враховуючи, що оборудки проводяться лише поза фондовою бiржою i цiна на них є менш реалiстичною та не завжди вiдповiдає справедливiй вартостi даних активiв, ми не змогли розрахувати суму можливих коригувань балансової вартостi даного активу згiдно МСБО 13 «Фiнансовi iнструменти».
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Номер та дата договору на проведення аудиту

31/01/2018-4
31.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

31.01.2018
12.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

18000.0

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Рiшення з десятого питання порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування. Рiшення з дванадцятого питання порядку денного приймається бiльш як 50 % голосiв акцiонерiв Товариства вiд їх загальної кiлькостi, рiшення з тринадцятого питання порядку денного приймається бiльш як трьома четвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, з iнших питань порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не проводила

 

не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

комiтетiв не створено

комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнше вiдсутнє

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено. ПрАТ ЮК "Правозахист Iнвест" є акцiонерним товариством, статутнi документи якого мають досить високий рiвень корпоративного управлiння вiдповiдно до чинного законодавства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не затверджено.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

за ЄДРПОУ

35985756

Територія

 

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

69.10

Середня кількість працівників

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

49000, м. Днiпр, вул.Воскресенська, буд. 30, 0563739795

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

- первісна вартість

1011

1.6

1.6

- знос

1012

( 1.6 )

( 1.6 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

663.2

663.2

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

663.2

663.2

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

794.0

35.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2540.2

2928.7

Поточні фінансові інвестиції

1160

9608.3

19536.1

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0.2

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

12942.5

22500.0

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

13605.7

23163.2

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

8400.0

8400.0

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

13.0

19.3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6.3

7.1

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

8419.3

8426.4

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

8.9

10.5

розрахунками з бюджетом

1620

1.0

1.3

у тому числі з податку на прибуток

1621

0.9

1.1

- зі страхування

1625

0.4

1.4

- з оплати праці

1630

0.3

1.7

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

5175.8

14721.9

Усього за розділом IІІ

1695

5186.4

14736.8

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

13605.7

23163.2


 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

83.0

884.6

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

24846.2

102124.5

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

24929.2

103009.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 130.0 )

( 89.1 )

Інші витрати

2270

( 24790.5 )

( 102912.3 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 24920.5 )

( 103001.4 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

8.7

7.7

Податок на прибуток

2300

( 1.6 )

( 1.4 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

7.1

6.3

 

Примітки до балансу

Протягом звiтного перiоду придбань i вiдчуджень основних засобiв не вiдбувалось.
Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв на 31.12.2017 року вiдсутня.
Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв у звiтному перiодi не визнавались.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на початок та на кiнець року вiдсутня.
Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Непередбачувана орендна плата у звiтному перiодi вiдсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.
Угоди на придбання у майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2017 р. вiдсутнi.
До складу статтi «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 663,2 тис. грн.
До складу статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 19536,1 тис. грн.
Визнання та оцiнка реальної дебiторської заборгованостi пiдприємством проводиться вiдповiдно до П(С)БО №10 „Дебiторська заборгованiсть”. Станом на 31.12.2017 року дебiторська заборгованiсть за послуги складає 35.0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством в 2017 роцi не створювався в зв’язку з вiдсутнiстю суттєвих та значних сум сумнiвної дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть пов’язаних сторiн станом на 31.12.2017 р. вiдсутня.
До складу iншої дебiторської заборгованостi у сумi 2928,7 тис. грн. включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами (акцiї) 2928,7 тис. грн.
До складу грошових коштiв включенi залишки коштiв на поточних рахунках у нацiональнiй валютi – 0,2 тис. грн.
Не грошовi операцiї, пов’язанi з iнвестицiйною i фiнансовою дiяльнiстю на протязi 2017 року не здiйснювалися.
Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал, резервний капiтал та нерозподiлений прибуток.
Протягом звiтного перiоду змiн в розмiрi статутного капiталу не вiдбувалось.
Станом на 31.12.2017р. розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого Рiшенням чергових загальних зборiв учасникiв, протокол б/н вiд 14 квiтня 2017року, зареєстрованого 03.05.2017 р.
Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту, статутний фонд становить 8400000 (Вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч) гривень.
Статутний капiтал сплачено повнiстю.
Станом на 31.12.2017 р. нерозподiлений прибуток складає 7,1 тис. грн.
Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року
Чистi активи на початок перiоду становили 8419,3 тис. грн., на кiнець перiоду 8426,4 тис. грн. Чистi активи протягом року збiльшились на 7,1 тис. грн. Чистi активи перевищують статутний капiтал на 26,4 тис грн.
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства в поточному та попередньому роцi не створювалося.
«Довгостроковi зобов'язання» станом на 31.12.2017 р. вiдсутнi.
Поточнi зобовязання на кiнець року складають 14736,8 тис.грн., з яких 14721,9 тис.грн. - зобов'язання за цiнними паперами.

Примітки до звіту про фінансові результати

Облiк фiнансових результатiв вiдповiдає вимогам П(С)БУ №3 "Звiт про фiнансовi результати" i П(С)БУ №15 "Доходи", П(С)БУ №16 "Витрати". Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу вiд 02.12.2010 року № 2755-VI.
При визначеннi доходу та витрат в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi.
За пiдсумками дiяльностi за 2017 р. пiдприємством отримано прибуток у розмiрi 7,1 тис. грн.
Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було.

Керівник

Подгорна В.В.

Головний бухгалтер

не передбачено

 

ProEmitent.INFO